E-Faturaya dair merak ettiğiniz herşey burada

e-Fatura Uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

E-Fatura (elektronik fatura), Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda; oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır. Fiziksel faturada yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan E-Fatura, elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. E-imza ve Mali Mühür uygulamalarını içeren elektronik fatura (E-Fatura) sistemi, kaynağının doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alarak özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar.

a. E-Fatura uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi, b. Elektronik mali mühür sertifika sahibi taahhütnamesi, c. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı nüshası, d. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişinin yetkili olduğunu gösterir şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, e. Uygulamaya entegre olmak isteyenler için BİS raporu, özel entegratör ile çalışacak kurumlar için bunun müracatta yazılı olarak beyan edilmesi. f. Bu işlemler on-line olarak da yapılabilmekte, ancak sonradan müracata konu evrakların ıslak imzalı nüshalarının GİB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Firmanızın merkezi ve şubeleri için farklı Özel Entegratör firmalar ile anlaşma yapabilirsiniz. Şirket merkezinin bulunduğu ilde bir Özel entegratör firma ve şubenizin olduğu ilde ise farklı bir özel entegratör firma ile anlaşma yapabilirsiniz.

Kullanıcıların e-fatura ile ilgili hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.