İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni, İzibiz Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (kısaca “İzibiz” olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, şirket Merkez Ofis ve Ar-Ge Ofis (Kısaca Ofis olarak ifade edilecektir) lokasyonların da (aşağıda açık adresi verilmiştir) gerçekleştirilen kamera kayıt sistemleri hakkında “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme metninde yer alan aşağıdaki terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup aşağıdaki şekildedir.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

İzibiz, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir.Veri sorumlusu olarak İzibiz hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : İzibiz Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi

Mersis Numarası : 0484084721100010

Adresler :  (Merkez Ofis) Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:16 DAP Royal Center A Blok Kat:15 Daire:67 34843 Maltepe, İstanbul Telefonu : +90 850 811 11 99

YTÜ Teknopark (Ar-Ge Ofis) : Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi D-2 Blok Kat: 0  No: Z 07 34220 Esenler, İstanbul

e-posta adresi : info@izibiz.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : izibiz@hs01.kep.tr            

3- VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İzibiz, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere hangi verilerin, ne amaçla işleneceği, nasıl toplandığı, kimlere aktarılabileceği, verisi aktarılan kişinin haklarının ne olduğu başta olmak üzere Kanunun emretmiş olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirecek olup işbu verileri güvenli şekilde saklayacaktır.

4- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

İzibiz tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

 • Ofis içerisinde belli lokasyonlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtları

5- KAMERA KAYITLARININ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kamera kaydı Ofis içerisinde belli lokasyonlarında bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile temin edilebilmektedir.

6- KAMERA KAYITLARININ İŞLENME AMACI

İzibiz, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

 • Ofis içi can ve mal güvenliğin sağlanması, bina ve tesislere yapılan giriş ve çıkışların kontrol edilebilmesi,
 • Verimliliğinin arttırılması, tasarrufun sağlanması,
 • Ofis ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,
 • İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi ‘dir.

7- KAMERA KAYITLARININ AKTARIMI VE KORUNMASI

İzibiz, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir.

Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir.

Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

8- KAMERA KAYITLARININ SAKLANMA SÜRESİ

Kamere kayıtları 10 gün süre ile saklanmaktadır.

9- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

10- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak İzibiz’e başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

İzibiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

11- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile İzibiz’ın kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya İzibiz’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ, HIZLI DESTEK

En Güncel teknolojilerle geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren yazılım mimarisi ve tamamı alanında Yetkin Yardım Masası ile 7×24 Müşteri Desteği

ÜRÜNLER ve SERVİSLER
İletişim

© 2024 İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş – Tarafından Her Hakkı Saklıdır.